Afyon HaberBelediyeler

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI VE ÖZEL KALEM´E ÖNEMLİ EĞİTİM

BELEDÝYE BAÞKAN YARDIMCILARI VE ÖZEL KALEM’E ÖNEMLÝ EÐÝTÝM

 

Afyonkarahisar Belediye Baþkanýmýz Burcu Köksal’ýn talimatýyla Belediye Baþkan Yardýmcýlarýmýz ve özel kalem personelimize yönelik eðitim verildi.

Belediye Baþkanýmýz Burcu Köksal’ýn talimatlarýyla Belediye Baþkan Yardýmcýlarýmýz, özel kalem katýnda çalýþan tüm personelimiz Protokol Yönetimi Uzmaný Nihat Aytürk’ten protokol eðitimi aldý.

Eðitimin açýþ konuþmasýný yapan Baþkanýmýz Köksal, eðitimin son derece yararlý olacaðýný belirtti. Baþkanýmýz Köksal, açýþ konuþmasýndan sonra salondan ayrýlarak Aytürk’e teþekkür etti.

Eðitime Baþkan Yardýmcýlarýmýz Ömer Yýldýz, Cem Kasapoðlu, Erkan Uysal, Eylem Ayar, Özel Kalem Müdürümüz Þehriban Öncel, Baþkan Danýþmanlarý ve Özel Kalem Müdürlüðü sekreterleri katýldý.

Eðitimde protokol kurallarýnýn temel ilkelerine ve bu kurallarýn uygulandýðý alanlara deðinen Protokol Yönetim Uzmaný Nihat Aytürk, “Resmi giyim, resmi hitap ve selam, resmi davranýþ, resmi karþýlama, aðýrlama ve uðurlama ve resmi davette yeme içme unsurlarý protokolün en önemli konularýný oluþturur. Protokolde, kiþiye ya da kuruma layýk olduðu deðeri vermek esastýr. Karþýladýðýnýz ve oturttuðunuz yer ile ikramlarýnýz ona verdiðiniz önemi ve deðeri gösterir” ifadelerini kullandý. Aytürk, protokolde oturma düzeni, yabancý konuk aðýrlama, kurumlar arasý resmi yazýþmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar gibi pek çok konu hakkýnda da bilgi verdi.

 

NÝHAT AYTÜRK’ÜN ÖZGEÇMÝÞÝ

Aydýn’da doðdu. Türkiye ve Orta Doðu Amme Ýdaresi Enstitüsü’nü bitirdi. Cumhurbaþkanlýðý, TBMM, Baþbakanlýk, Yargýtay, Danýþtay, Sayýþtay, HSK, YSK, Bakanlýklar ve Valilikler dâhil 290 kurumda, 76 Üniversitede ve Harp Akademilerinde yönetim ve protokol konularýnda 995 seminer verdi. Ayrýca Irak siyasi parti yöneticilerine ve milletvekillerine; Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kosova ve KKTC üst yöneticilerine, yönetim ve protokol seminerleri verdi.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu