Afyon HaberBelediyeler

BAŞKANIMIZ ZEYBEK’TEN GAZİLER GÜNÜ MESAJI

BAÞKANIMIZ ZEYBEK’TEN GAZÝLER GÜNÜ MESAJI

Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek 19 Eylül Gaziler Günü dolayýsý ile bir mesaj yayýnladý. Aziz vatanýmýzýn baðýmsýzlýðý ve bölünmez bütünlüðünü uðrunda þehit olmayý göze almýþ kahraman gazilerimizin, milletimizin baðýmsýz olma þuurunu diri tutan efsaneleri, vatanseverliðin ve kahramanlýðýn yaþayan abideleri olduðunu ifade etti.

Baþkanýmýz Mehmet Zeybek, yayýnladýðý mesajda Gazilerin gününü kutlayarak þu ifadelere yer verdi: “Bacaðým, kolum, gözüm olmadan yaþayabilirim. Ama vataným olmadan yaþayamam.” diyen gazilerimiz vatan size minnettardýr. Türk ulusunun birlik ve beraberliðini ve devletin baðýmsýzlýðýný aziz þehitlere ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Gazilerimiz, þanlý tarihimizin ebedi kahramanlarý, destansý tarihimizin yaþayan abideleri, milletimizin baðýmsýz olma þuurunu ?iri tutan efsaneleri ve Türk vatanseverliðinin, Türk kahramanlýðýnýn, Türk fedakârlýðýnýn ölümsüz ?destanlarýdýr. Þehitlik ve gazilik uBelediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek 19 Eylül Gaziler Günü dolayýsý ile bir mesaj yayýnladý. Aziz vatanýmýzýn baðýmsýzlýðý ve bölünmez bütünlüðünü uðrunda þehit olmayý göze almýþ kahraman gazilerimizin, milletimizin baðýmsýz olma þuurunu diri tutan efsaneleri, vatanseverliðin ve kahramanlýðýn yaþayan abideleri olduðunu ifade etti.nvaný, hiçbir maddi ?eðer ve dünyevi paye ile ölçülemeyecek derecede büyüktür. Gazilerimizin temsil ettikleri deðerler, onurlu duruþlarý ve kahramanlýklarý yeni nesillere de rehberlik etmektedir. Minnet duyduðumuz gazilerimiz her zaman ayný inanç ve azimle vatanýmýza sahip çýkarken, bizim de en büyük arzumuz, þehit ve gazilerimizin emanetini muhafaza etmek, ay yýldýzlý bayraðýmýzý bu topraklar üzerinde ilelebet özgürce dalgalandýrmaktýr. Aziz Türk Milleti vatanýmýzýn her köþesinde dayanýþma içinde, bu emaneti çok daha yükseklere taþýdý, taþýmaya da devam ediyor. Tüm yokluk ve imkânsýzlýklara raðmen vatanýmýza, bayraðýmýza ve istiklalimize sahip çýkmasýný saðlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm rahmete rahmana kavuþmuþ gazilerimize Cenab-ý Allah’tan rahmet diliyor, Türk kahramanlýðýnýn sönmeyen meþaleleri Gazilerimizin gününü kutluyorum.”

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu