Afyon HaberBelediyeler

BAŞKANIMIZ BURCU KÖKSAL’DAN KURBAN BAYRAMI MESAJI

BAÞKANIMIZ BURCU KÖKSAL’DAN KURBAN BAYRAMI MESAJI

 

Belediye Baþkanýmýz Burcu Köksal, Kurban Bayramý dolayýsýyla kutlama mesajý yayýnladý.Tüm hemþerilerimizin bayramýný kutlayan Baþkanýmýz Burcu Köksal, halkýmýzý birbirine yakýnlaþtýran; dayanýþma, kardeþlik, birlik ve beraberlik duygularýný hissettiðimiz bir bayrama daha ulaþmanýn sevincini yaþadýðýný söyledi.

Bayramlarýn kýrgýnlýklarýn unutulduðu, sevgi ve hoþgörünün hâkim olduðu, dargýnlarýn barýþtýðý, dostluklarýn pekiþtiði günler olduðunu hatýrlatan Baþkanýmýz Burcu Köksal mesajýnda þu ifadelere yer verdi; “Milletçe, sevgi, saygý ve hoþgörü atmosferinin yoðun olarak yaþandýðý, dargýnlýklarýn ve kýrgýnlýklarýn unutulduðu, kardeþlik duygularýnýn doruða ulaþtýðý bir Kurban Bayramýna daha kavuþmanýn mutluluðu ve heyecaný içerisindeyiz.

Umutlarýn yeþerdiði, iyiliklerin filizlendiði, dayanýþmanýn ve yardýmlaþmanýn arttýðý bayram günlerini dayanýþma ruhumuzu, kardeþlik hukukumuzu pekiþtirecek bir fýrsat olarak görmeliyiz.

Bayramlar, aile fertlerinin, akraba ve arkadaþlarýn bir araya geldiði, hasret giderdiði, komþuluk ve akrabalýk iliþkilerini geliþtiren özel günlerdendir. Sevinmek kadar sevindirmenin de önemli olduðu dini bayramlarda, yardýmlaþma ve dayanýþmanýn gereði olarak yaþlýlarýmýzýn, muhtaç, yoksul, yetim ve kimsesizlerin hatýrlanmasý, desteklenmesi ve sevindirilmesi büyük önem taþýmaktadýr. Bu duygu ve düþüncelerle, tüm Afyonkarahisarlý hemþerilerimin, Kurban Bayramýný en içten duygularla kutlar, aziz þehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve þükranla anar, herkese sevdikleri ile birlikte saðlýklý ve mutlu bir bayram geçirmelerini dilerim” dedi.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu