Afyon Haber

UNESCO´YA VERİLEN TAAHÜTLERİN BİRİSİ DAHA YERİNE GELİYOR

UNESCO’YA VERÝLEN TAAHÜTLERÝN BÝRÝSÝ DAHA YERÝNE GELÝYOR

GASTRONOMÝ KÜLTÜRÜ KÝTABININ PROTOKOLÜ ÝMZALANDI

      Afyonkarahisar Belediyesi, Gastronomi alanýnda UNESCO’ya verilen taahhütlerden birisini daha yerine getirecek olmanýn mutluluðunu yaþýyor.Belediyemiz, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Afyonkarahisar Profesyonel Aþçýlar Derneði’nin iþ birliðinde hazýrlanacak Gastronomi Kültürü Kitabý’nýn protokolü imzalandý.

      Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaþ ve Afyonkarahisar Aþçýlar Derneði Federasyonu (AFPAD) Baþkaný Hamza Kalkan imzalanan protokolle Gastronomi Kültürü Kitabý için hazýrlýklara baþlanacak.

SEKÝZ BÖLÜMDEN OLUÞACAK

        Belediyemiz, Üniversite, Milli Eðitim Müdürlüðü ve Afyonkarahisar Profesyonel Aþçýlar Derneði Federasyonu’nun yer alacaðý kitap, sekiz bölümden oluþacak. Editörlüðünü Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Mustafa Sandýkçý’nýn yapacaðý eserde, Afyonkarahisar Mutfaðý Tarihi, UNESCO süreci, Afyonkarahisar’ýn Tarým ve Hayvancýlýðý, Gastronomi Eðitim Sürdürülebilirliði, Tören Yemekleri, Gastronomi Festivali, Yemeklerin Hikayesi, Ýnançlar ve Deyimler, Coðrafi Ýþaretli Ürünler ve Afyonkarahisar Yemekleri yer alacak.

DÝJÝTAL ORTAMDA DA YAYINLANACAK

        Protokol imza töreni sonrasý açýklamalarda bulunan Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek, UNESCO’ya verilen taahhütlerin birisini daha yerine getirecek olmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Desteklerinden dolayý Afyon Kocatepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Bölümü ve Afyonkarahisar Profesyonel Aþçýlar Derneðine teþekkür eden Zeybek Baþkan, Kitapta tescilli ve tescillenecek yöresel ürünlerimize yer verileceðine dikkat çeken Baþkan Zeybek, yemeklerin hikayelerinin de olacaðýný söyledi. Eserin dijital ortamda da yayýnlanacaðýný ifade eden Baþkan Zeybek, Afyonkarahisar’a þimdiden hayýrlý olmasýný temenni etti.

GELECEK NESÝLLERÝMÝZE MÝRAS OLACAK

    Böyle bir eserin yayýnlanmasýnda katký verecek olmaktan büyük mutluluk duyduklarýný kaydeden AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaþ “Üniversite olarak daha önce yemek kültürü kitabý yayýnlamýþtý ama bu çalýþma daha etraflý bir çalýþma olacak. Afyonumuzun tüm bölge ve yörelerinin yemek kültürü bu eserde yer alacak güncellenecek ve ayný zamanda hikayelerine yer verilecek. Afyonkarahisarýmýzda bir gastronomi kültürü gelecek nesillerimize miras kalacak. Bütün kurumlarýmýza katkýlarýndan dolayý teþekkür ediyorum” dedi. Afyonkarahisar Aþçýlar Derneði Federasyonu (AFPAD) Baþkaný Hamza Kalkan ise eserin Gastronomi þehri Afyonkarahisar’a hayýrlý olmasýný dileyerek emeði geçen herkese teþekkür etti.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu