Türkiye

Şubat ayında bütçe açığı 7 milyar 363 milyon TL

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi

2020-2022 Yeni Ekonomi Programının (YEP) temel amacı; 2019-2021 YEP çerçevesinde fiyat istikrarı, finansal istikrar ve cari işlemler dengesinde son bir yılda elde edilen kazanımların korunup geliştirilmesi, üretim ve verimlilik odaklı, sürdürülebilir büyüme ile adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün ve değişimin gerçekleştirilmesidir.

2020 yılı merkezi yönetim bütçesi, 2020-2022 YEP’te belirlenen makro değişkenler ile programın temel hedef ve öncelikleri kapsamında hazırlanmış ve uygulanmaktadır.

Program döneminde mali disipline kararlılıkla devam edilecektir. Bu kapsamda kaynakların verimli kullanılması sağlanacak ve belirlenen alanlarda tasarrufu sağlayacak yapısal değişiklikler hayata geçirilecektir. Bütçenin gelir performansının yükseltilmesi amacıyla sürekli ve kalıcı gelir kaynakları ile vergi tahsilatında etkinliğin artırılması ve ekonomide kayıt dışılığın azaltılması hedeflenmektedir.

Program döneminde bütçe açığının GSYH’ye oranının yüzde 3’ün altında kalması, faiz dışı dengenin GSYH’ye oranının ise dönem sonunda binde 3 olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

Şubat 2020 Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri

2020 yılı Şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 93,5 milyar TL, bütçe gelirleri 86,1 milyar TL ve bütçe açığı 7,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 79,3 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 6,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

1- Bütçe Dengesi

2020 yılı Şubat ayı bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengesi ve faiz dışı denge gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Şubat ayında 16 milyar 775 milyon TL açık vermiş iken 2020 yılı Şubat ayında 7 milyar 363 milyon TL açık vermiştir.

2019 yılı Şubat ayında 2 milyar 71 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2020 yılı Şubat ayında 6 milyar 800 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.

2- Bütçe Giderleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri Şubat ayı itibarıyla 93 milyar 499 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 14 milyar 162 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 79 milyar 336 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Ekonomik sınıflandırma bazında bütçe gerçekleşmeleri ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon TL ödenekten Şubat ayında 93 milyar 499 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 83 milyar 737 milyon TL harcama yapılmıştır.

Şubat ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 8,7 iken 2020 yılında yüzde 8,5 olmuştur.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 oranında artarak 79 milyar 336 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 8,2 iken 2020 yılında yüzde 8,3 olmuştur.

Şubat ayı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırma bazında bir önceki yıla göre kıyaslamasını gösteren grafik aşağıda yer almaktadır

3- Bütçe Gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Şubat ayı itibarıyla 86 milyar 136 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 71 milyar 729 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 9 milyar 385 milyon TL olmuştur. 2020 yılı Şubat ayı bütçe gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2019 yılı Şubat ayında bütçe gelirleri 66 milyar 962 milyon TL iken 2020 yılının aynı ayında yüzde 28,6 oranında artarak 86 milyar 136 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Şubat ayı gerçekleşme oranı 2019 yılında yüzde 7,6 iken 2020 yılında yüzde 9 olmuştur.

2020 yılı Şubat ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,7 oranında artarak 71 milyar 729 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 7,6 iken 2020 yılında yüzde 9,1 olmuştur.

2020 Yılı Ocak-Şubat Dönemi Merkezi

Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 194,2 milyar TL, bütçe gelirleri 208,3 milyar TL ve bütçe fazlası 14,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 167,3 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 41 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

1- Bütçe Dengesi

2020 yılı Ocak-Şubat dönemi bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengesi ve faiz dışı denge gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Ocak-Şubat döneminde 11 milyar 684 milyon TL açık vermiş iken 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde 14 milyar 139 milyon TL fazla vermiştir.

2019 yılı Ocak-Şubat döneminde 10 milyar 299 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde 41 milyar 46 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.

2- Bütçe Giderleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Şubat dönemi itibarıyla 194 milyar 168 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 26 milyar 908 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 167 milyar 260 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon TL ödenekten Ocak-Şubat döneminde 194 milyar 168 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı döneminde ise 175 milyar 597 milyon TL harcama yapılmıştır.

Ocak-Şubat dönemi bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 18,3 iken 2020 yılında yüzde 17,7 olmuştur.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 oranında artarak 167 milyar 260 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 18,2 iken 2020 yılında yüzde 17,5 olmuştur.

Ocak-Şubat dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırma bazında bir önceki yıla göre kıyaslamasını gösteren grafik aşağıda yer almaktadır.

3- Bütçe Gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Şubat dönemi itibarıyla 208 milyar 306 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 139 milyar 145 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 62 milyar 761 milyon TL olmuştur. 2020 yılı Ocak-Şubat dönemi bütçe gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır

2019 yılı Ocak-Şubat döneminde bütçe gelirleri 163 milyar 913 milyon TL iken 2020 yılının aynı döneminde yüzde 27,1 oranında artarak 208 milyar 306 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Ocak-Şubat dönemi gerçekleşme oranı 2019 yılında yüzde 18,6 iken 2020 yılında yüzde 21,8 olmuştur.

2020 yılı Ocak-Şubat dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,9 oranında artarak 139 milyar 145 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 15 iken 2020 yılında yüzde 17,7 olmuştur.

Ocak-Şubat dönemi vergi gelirlerinin bir önceki yıla göre kıyaslamasını gösteren grafik aşağıda yer almaktadır.

TANIMLAR

Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi,

Bütçe Dengesi: Bütçeye konulan harcama yetkisi (ödenek) çerçevesinde kamu idarelerince nakden veya mahsuben ödenen bütçe giderleri ile tahsil edilen bütçe gelirleri tutarları arasındaki farkı,

Bütçe Gelirleri: Kanunlarına dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay veya benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, taşınır ve taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet karşılığı elde edilen gelirler, borçlanma araçlarının primli satışı suretiyle elde edilen gelirler, sosyal güvenlik primi kesintileri, alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelirleri,

Bütçe Giderleri: Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı payları, iç ve dış borç faizleri, borçlanma genel giderleri, borçlanma araçlarının iskontolu satışından doğan farklar, ekonomik, malî ve sosyal transferler, verilen bağış ve yardımlar ile diğer giderleri,

Cari Transferler: Sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla yapılan karşılıksız ödemeleri,

Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Bütçesi: Özel kanunlarla kurul, kurum veya üst kurul şeklinde teşkilatlanan ve 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan her bir düzenleyici ve denetleyici kurumun bütçesini,

Faiz Dışı Denge: Bütçe gelirleri toplamından faiz giderleri hariç bütçe giderleri toplamının çıkarılmasıyla bulunan dengeyi,

Genel Bütçe: Devlet tüzel kişiliğine dahil olan ve 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçesini,

Merkezi Yönetim Bütçesi: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin bütçelerini,

Sermaye Giderleri: Bütçe kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşan ve normal ömrü bir yıldan daha uzun olan mal ve hizmet alımlarını,

Sermaye Transferleri: Bina ve diğer inşaat işleri, ulaşım araçları, makineler, demirbaşlar gibi sermaye nitelikli harcamaların finansmanı amacıyla kişi ve kurumlara yapılan karşılıksız ödemeleri,

Özel Bütçe: Bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen ve 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesini,

Özgelirler: Kurumun faaliyeti sonucu elde edilen ve merkezi yönetim kapsamındaki başka bir birimden aktarılmayan gelir kalemlerini, ifade etmektedir

Hibya Haber Ajansı


Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu