Afyon HaberBelediyeler

KARAVAN TUTKUNLARI FESTİVALLER ŞEHRİNDE 

KARAVAN TUTKUNLARI FESTÝVALLER ÞEHRÝNDE 

FESTÝVAL HEYECANI SONA ERDÝ

2. kez düzenlediðimiz Karavan Festivali heyecaný sona erdi.

27-28-29 Ocak tarihlerinde Motorsporlarý Merkezi’nde yaptýðýmýz festival ile Türkiye’nin çeþitli illerinden gelen karavan ve kamp tutkunlarýný Afyonkarahisar’ýmýzda buluþturduk.

Karavan kültürünü benimseyerek doða ile iç içe yaþamayý tercih edenler ile karavan hayatýný merak edenler Belediyemiz tarafýndan bu yýl ikinci kez düzenlenen KaravanFest2’de bir araya geldi. Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu, Anadolu Motor ve Doða Sporlarý Kulübü iþbirliðinde yaptýðýmýz organizasyonda; sportif etkinlikler baþta olmak üzere, bölge tanýtým gezileri, doða yürüyüþü ve konserler gibi etkinlikler büyük ilgi gördü. Kamp ve karavan tutkunlarý, Türkiye’nin en iyi etkinliklerinden birini deneyimleme fýrsatýný buldu.

200’DEN FAZLA KARAVAN KATILIM SAÐLADI

Saðlýk ve güvenlik gibi pek çok hizmetin yerinde saðlandýðý festivalimizde ziyaretçilerimizin elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlarý da ücretsiz bir þekilde saðlandý. Þehrimizin turizmine yeni bir cazibe merkezi olarak sunduðumuz termal alt yapýlý uluslararasý kamp ve karavan alanýmýz 200’den fazla karavaný misafir etti. Sakarya, Tekirdað, Düzce, Antalya, Ýzmir, Uþak, Burdur, Kütahya, Edirne, Kýrklareli, Yalova, Balýkesir, Mersin, Ankara, Konya, Aydýn, Ýstanbul, Çanakkale, Eskiþehir, Isparta, Denizli, Manisa gibi Türkiye’nin farklý þehirlerinden Afyonkarahisar’ýmýza gelen misafirlerimizi onlarca etkinlik ve eðlence sunduk.

SPORTÝF YARIÞMALAR YAPILDI

Festivalimizin son gününde her yaþtan eðlence diyerek frizbi, survivor ve kule oyunu yarýþmalarý düzenledik. Yetiþkin, çocuk, erkek ve kadýn kategorilerinde yapýlan yarýþmada kazananlar ödüllerini Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaþkaný Mahmut Nedim Akülke’den aldý.

GRUP GÜNDOÐARKEN KONSERÝ

Festivalin finali Grup Gündoðarken konseri ile yapýldý. Soðuk havaya raðmen alaný boþ býrakmayan katýlýmcýlar birbirinden güzel þarkýlara hep birlikte eþlik etti, doyasýya eðlendi. Türkiye’nin sevilen müzik gruplarýndan Grup Gündoðarken, konserle festivale renk kattý. Grup Gündoðarken’in seslendirdiði ‘Ankara’dan Abim Geldi’, ‘Rüzgar’, ‘Ellerimde Çiçekler’, ‘Gibi Gibiyim’ ve ‘Sensiz Olmaz’ gibi þarkýlar festivalin coþkusuna coþku kattý.

GENÇLERDEN ZEYBEK BAÞKAN’A SEVGÝ GÖSTERÝSÝ

Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek’te eþi sevim Zeybek, Baþkan Yardýmcýlarýmýz Murat Öner, Barýþ Dal ile birlikte festival coþkusuna ortak oldu. Alanda konser dinleyen gençler ve katýlýmcýlar ile bir araya geldi. Baþkanýmýz Mehmet Zeybek’e gençler oldukça ilgi gösterdi. Hatýra fotoðraflarý çekildi, sohbetler edildi. Sevgi gösterisinde bulunan gençler ile etrafý sarýlan Baþkanýmýz, onlarla bir süre konseri dinledi.

Ayrýca ziyaretçilerin teþekkür ve tebriklerini de alan Baþkanýmýz Mehmet Zeybek karavancýlarý ziyaret ederek, çay davetlerini geri çevirmedi ve sohbet etti. Bol bol hatýra fotoðraflarý çektiren Baþkanýmýz alandan ve hizmetlerden memnun kalan misafirlerimizi 3.’sünü gerçekleþtirmeyi planladýklarý KaravanFest’e davet etti.

“2023’ÜN ÝLK ETKÝNLÝÐÝ YOÐUN ÝLGÝ ÝLE GERÇEKLEÞTÝ”

KaravanFest2 hakkýnda açýklamalar yapan Baþkanýmýz Mehmet Zeybek yoðun bir ilgi ve memnuniyet olduðunu ifade etti. Baþkanýmýz Zeybek, “Tabii festival deyince gençler mutlaka bir eðlence istiyorlar. Ýki gündür biz de Mithat Körler, Grup Gündoðarken konseri ile gençlerimizi ve karavan severleri aðýrladýk. Bizim ikinci karavan festivalimiz. Ýlkini 2022 yýlýnda gerçekleþtirdik ve Türkiye’de Termal Bölgede olan Türkiye’deki tek karavan alanýna sahibiz. Geçtiðimiz yýl 100’ün üzerinde karavancý katýlmýþtý festivalimize. Bu sene 200’ün üzerinde bir katýlýmcýyla festivalimizi gerçekleþtirdik. Cuma günü giriþli cumartesi ve pazar üç gün olarak planlamýþtýk. Hemen hemen Türkiye’nin dört bir yanýndan gelen katýlýmcýlar alaný çok beðendiklerini, festivalden çok memnun olduklarýný ifade ediyorlar. Biz de bu sene 2023’ün Cumhuriyetimizin 100’üncü yýlý olmasý münasebetiyle festivallerimizi, etkinliklerimizi yapmaya devam edeceðiz 2023’ün ilk etkinliðini de beklediðimizden, ümit ettiðimizden daha fazla yoðun bir katýlýmla oldu. Misafirlerimizin Afyon’umuzun güzelliklerini görme fýrsatý, gezme fýrsatý oldu. Biz tekrar tekrar burada aðýrlamak istiyoruz ziyaretçileri. Þehrimiz adýna kendilerine tekrar hoþgeldiniz diyorum ve festivalimizin hayýrlara vesile olmasýný temenni ediyorum.”

“ÞEHRÝMÝZÝ TANITMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”

“Afyon’un içinden geçilen bir il deðil, uðranýlýp gezilmesi, görülmesi gereken ege lezzetlerinin tadýlmasý gereken bir il olduðunu her ortamda dile getirdik. O gün bugündür ciddi bir tanýtým ataðýna geçtik arkadaþlarýmýzla birlikte. Tüm belediye çalýþanlarýmýzla birlikte. Geçtiðimiz yýl Büyük Taarruzun 100’üncü yýlýydý. Gökmen Valimizle beraber 100’üncü yýla 100 etkinlikle girelim diye bir planlama yapmýþtýk. Sayýn Valimiz Mayýs ayý itibariyle Kayseri’ye atandýktan sonra 120 – 130’a yakýn bir etkinlikle tamamladýk. Gurur duyuyoruz, çünkü þehrimizi tanýtýyoruz. Marka þehir olma yolunda arkadaþlarla birlikte var gücümüzle gayret sarf ediyoruz. Karavan festivalimize katýlan arkadaþlarýmýzý ziyaret ettiðimizde çok memnun olduklarýný, seneye inþallah daha fazla, daha yoðun bir katýlýmla tekrar katýlacaklarýný ifade ediyorlar. Bu da bizi onurlandýrýyor. Gelen misafirlerimize teþekkür ediyorum”

“BÝR ÝLKE ÝMZA ATTIK”

Desteklerinden dolayý Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek’e teþekkür eden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaþkaný Mahmut Nedim Akülke yine bir ilke imza atýldýðýný belirtti. Akülke, “Afyonkarahisar’da yine bir ilke imza attýk. Afyonkarahisar Belediyemiz ve Afyonkarahisar Valiliðin büyük destekleriyle geçen sene ilkini yaptýðýmýz organizasyon 100’e yakýn karavana ev sahipliði yapmýþtý. Kar ve kýþta yaptýðýmýz bir organizasyondu. Gerçekten inanýlmaz bir ilgi ve alaka gördü. Ýkincisini yaptýðýmýz bu sene aslýnda uzun bir çalýþmanýn da ürünüydü. Tabi 2023 bizler için çok önemli, ülkemiz için çok önemli. Hele hele bir de Afyon olunca, zaferin kazanýldýðý topraklar olunca 2023’ün önemi, Cumhuriyetin 100’üncü yýlýnýn önemi bin kat daha arttý bizim için. O sorumlulukla da Ocak ayýnda Belediye Baþkanýmýzla 100’üncü yýlýn ateþini yine Afyonkarahisar’da yakalým dedik.  Buradan tüm karavan severlere teþekkür ediyorum. 200’ü geçkin karavaný ile katýlan misafirler Afyonkarahisar’ýn tüm güzelliklerini, ören yerlerini, Ayazini’yi, tarihi Uzun çarþýyý gezdiler. Gerçekten inanýlmaz geri dönüþler var. Ülke çapýnda da geri dönüþler var. Bu bizi doyasýya memnun ve motive etti. Biz buraya 200 – 250 karavaný Ocak ayýnda getirebiliyorsak bizim için büyük bir baþarýdýr.”

“ÝHTÝSAS FUARI YAPILACAK”

“Bir hedefimiz vardý. Afyonkarahisar’da Ýhtisas Fuarýný gerçekleþtirmek. Herhalde Allah onu da bize nasip edecek. Karavan festivalini ihtisas fuarý ile birleþtirip, Türkiye’nin en büyük karavan fuarýný Afyonkarahisar’da gerçekleþtirmek istiyoruz. Burada tüm paydaþlara, tüm STK’lara, herkese sesleniyorum. Gelin hep beraber Afyonkarahisar’a bir ihtisas fuarý kazandýralým. Çünkü böyle bir alt yapýya artýk sahibiz. Kýþ oyunlarý ve alternatif olarak da motivasyon, takým oyunlarý, çocuk oyunlarý düzenledik. Çok farklý bir karavan festivali yaþadýk. Ýnþallah biraz evvelde dediðim gibi önümüzdeki yýllarda da sürdürmeyi istiyoruz. Afyonkarahisar’ýn kazanmasý önemli. Katýlýmcýlara ve bizlere destek saðlayan bu ortamý oluþturan kýymetli Belediye Baþkanýmýz Sayýn Mehmet Zeybek ve ekibine çok teþekkür ediyorum.”

 

HABERÝN VÝDEOSU ÝÇÝN LÝNKE TIKLAYIN 

https://we.tl/t-1c4FWCg4Hk

https://we.tl/t-rkvBHAacVh

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu