Afyon HaberBelediyeler

HALK GÜNÜ TOPLANTILARI BAŞLADI

HALK GÜNÜ TOPLANTILARI BAÞLADI
TALEPLER ALINDI, ÞÝKÂYETLER NOT EDÝLDÝ

Afyonkarahisar Belediyesi, Belediye Baþkanýmýz Burcu Köksal yönetimiyle birlikte uzun yýllardýr þehrimizde yapýlmayan bir uygulamayý hayata geçirdi. Halk Günü Toplantýlarýnýn ilki Belediye Meclis Salonunda düzenlendi. Toplumumuzun tüm kesimlerinden vatandaþlarýn katýldýðý toplantýda talep, istek ve þikâyetler tek tek not edildi.

“AFYONKARAHÝSARIMIZ ÝÇÝN YAPACAK ÇOK ÝÞÝMÝZ VAR”
Kendisine iletilen sorunlarýn takipçisi olacaklarýný söyleyen Baþkanýmýz Burcu Köksal, önümüzdeki haftadan itibaren Halk Günü Toplantýlarýný her Cuma bir mahallede gerçekleþtireceklerini ifade etti. Seçildiði günden bu yana vatandaþlarýmýzýn kendisine gösterdiði teveccühe teþekkür eden Baþkanýmýz “Hayýrlý Olsun” ziyaretlerinin iþleyiþi yavaþlattýðýna ve zaman aldýðýna dikkat çekerek “Afyonkarahisar’ýmýz için yapacak çok iþimiz var” diye konuþtu.
KATILIMCI VE ÞEFFAF BELEDÝYECÝLÝK ANLAYIÞI
Bundan sonraki süreçte sorunlarý yerinde görme adýna Cuma günleri halkýmýzla mahallelerde buluþacaklarýný kaydeden Baþkanýmýz, “’Hayýrlý Olsun’ ziyaretleri yerine bugün Belediye Meclis Salonumuzda olmak üzere her Cuma bir mahallede Halk Günü Toplantýsý yapýp hem o mahalle halkýný dinlemek hem sorunlarý yerinde tespit etmek için böyle bir karar aldýk. Ayrýca hafta içi de yine mahallelerimizde sokak sokak, cadde cadde esnaflarýmýza ziyaretlerimiz devam edecek. Bundan önce de hep vatandaþýn içindeydim. Yine sizlerin içinizde, yanýnýzda olacaðým. Katýlýmcý ve þeffaf belediyecilik anlayýþýmýz doðrultusunda bugün sizlerin öneri, uyarý, þikâyet ve taleplerinizi dinlemek ve çözmek için burada toplandýk. Baþkan Yardýmcýlarýmýz ve birim müdürlerimiz burada, birlikte sorunlarýmýzý tespit ederek çözüme kavuþturacaðýz” diye konuþtu.
“ÇOK SAYIDA ÝÞ TALEBÝ VAR ANCAK!”
Geride kalan süreçte çok sayýda iþ talebiyle karþýlaþtýðýný ifade eden Baþkanýmýz Burcu Köksal; “Bizlere Çok sayýda iþ talebi geliyor. Belediyemizin þu anda bir personel ihtiyacý yok. Belli birimlerde personel alýmý olduðu zaman da bunu ilana çýkacaðýz. Beyaz Masa’da iþ talep formlarý dolduruluyor. Ancak belediyemizin þu anda istihdam edeceði yüklü bir personel yok. Belli birimlerde alým olduðunda da bunu sizlere duyuracaðýz. Ýlerleyen süreçlerde ihtiyaç nispetinde hem o müracaatlardan hem de sonra gelecek olan müracaatlar içerisinden en uygun olan arkadaþlarýmýzla vatandaþlarýmýzla çalýþacaðýz” ifadelerini kullandý.
“ORTAK HEDEF AFYON”
Ortak hedefin Afyonkarahisar’ý yaþanýlabilir hale getirmek olduðunu dile getiren Baþkanýmýz Burcu Köksal, “Hepimiz daha iyi bir Afyonkarahisar için, daha yaþanýlýr bir kent için uðraþ veriyoruz. Sizlerin de ayný düþüncede olduðunu biliyoruz. Bundan sonra halk günlerinde yine sizlerle bir araya gelmeye devam edeceðiz” diye konuþtu. Halkýmýzýn 19 Mayýs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramýný tebrik eden Belediye Baþkanýmýz Burcu Köksal, tüm hemþehrilerimizi hafta sonu gerek Kent Meydanýnda, gerekse Motokros alanýnda düzenlenecek olan etkinliklere davet etti. Belediye Baþkanýmýz Burcu Köksal’ýn açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan söz alan vatandaþlarýmýz, istek, talep ve þikâyetlerini paylaþtý. Baþkan Yardýmcýlarýmýz ve ilgili müdürleri de gelen bu talepleri tek tek not aldý.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu