Afyon HaberBelediyeler

BAŞKANIMIZ BURCU KÖKSAL´IN 19 MAYIS MESAJI

BAÞKANIMIZ BURCU KÖKSAL’IN 19 MAYIS MESAJI
 
         Belediye Baþkanýmýz Burcu Köksal, 19 Mayýs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý dolayýsýyla bir kutlama mesajý yayýnladý.
       19 Mayýs 1919’un vatan topraklarýný alçakça paylaþmaya cüret edenlere ve ona el uzatanlara Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile arkadaþlarýnýn verdiði kesin bir cevap ve özgürlüðün kanla canla yazýlan muhteþem bir tanýmý olduðunu söyleyen Baþkanýmýz emperyalist güçlere, saltanata ve iþbirlikçilerine karþý durmanýn ilk meþalesinin bu tarihte yakýldýðýný ifade etti.
 
           Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tam baðýmsýzlýk için çýktýðý yürüyüþün ilk adýmýnýn yýl dönümünü kutlayan Baþkanýmýz þu ifadeleri kullandý: “19 Mayýs 1919; baðýmsýzlýða, Cumhuriyete, laik hukuk devletine giden yolda yakýlmýþ ilk meþaledir. Bütün bu süreç bizlere büyük sorumluluk yüklemektedir. Bizler de bu sorumluluðun bilincinde hareket ederek özellikle gençlerimizle beraber ülkemizi aydýnlýk geleceðe taþýmak zorundayýz. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk bu günü hediye ettiði gençlere ayný zamanda geleceðimizi de emanet etmiþtir. Gençlerimizin de kendilerine emanet edilen geleceði inançla, kararlýlýkla inþa etmesi gerekmektedir. Gençlere deðer veren, onlarý en iyi þekilde yetiþtirerek, yarýnlara hazýrlayan milletler, geleceðe güvenle bakabilirler. Zorlu mücadelelerle kazanýlan zaferlerin ardýndan, var olmanýn ve geliþmenin ancak iyi eðitim almýþ, özgüveni yüksek, kendini sürekli geliþtiren gençler vasýtasýyla olacaktýr. 
          Bu duygu ve düþüncelerle, ülkemizi düþman iþgalinden kurtarmak; düþman kuvvetleriyle iþbirliði yapan yönetim yerine kendi kararlarýný kendi verebilen bir yönetim tarzý oluþturmak adýna 19 Mayýs 1919’da ilk adýmý atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarý baþta olmak üzere tüm þehitlerimizi rahmet ve minnetle anýyor, halkýmýzýn Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý’ný kutluyorum.”

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu