Afyon Haber

BAKAN KURUM´DAN PROJELERİMİZE TAM DESTEK

BAKAN KURUM’DAN PROJELERÝMÝZE TAM DESTEK

         Çevre ve Þehircilik Bakaný Murat Kurum, Afyonkarahisar Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek’i makamýnda ziyaret eden Bakan Kurum’a Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroðlu, Ýbrahim Yurdunuseven, bakanlýk bürokratlarý eþlik etti.

    Ziyarette Zeybek Baþkan, Cirit Kayalýðý ve Garnizon Millet Bahçesi ile Sokak Saðlýklaþtýrma çalýþmalarýna iliþkin Belediyemizin önemli projeleri hakkýnda bilgi verdi. Bakan Kurum ise Belediyemizin projelerine tam destek olacaðýný söyleyerek Baþkanýmýza baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný diledi.

“ÞEHRÝMÝZDE AÐIRLAMAKTAN ONUR DUYUYORUZ”

       Bakan Kurum’a projelere iliþkin sunum yapan Baþkan Zeybek, ” Saðolsun Sayýn Bakanýmýz bugün þehrimize geldi. Kendisini ilimizde aðýrlamaktan büyük onur duyuyoruz. Projelerimizdeki son güncel geliþmeler hakkýnda görüþ alýþveriþi yaptýk. Kýymetli Bakanýmýza güzel þehrimiz için düþündüðümüz önemli yatýrýmlara destek olmasý sebebiyle tüm hemþehrilerimizin adýna yürekten teþekkür ediyorum.” dedi.

“GARNÝZON MÝLLET BAHÇESÝ DÝRÝLÝÞ PARKI OLACAK”

         Afyonkarahisar Merkez’de yapacaklarý Millet Bahçesi’nin vatandaþlara hizmete edecek güzel bir alan olacaðýný kaydeden Bakan Kurum, “Garnizondan Belediyemize tahsisi gerçekleþtirilen ikinci bir millet bahçesini de inþallah belediyemiz projelendiriyor. Burayý da Diriliþ Parký olarak inþallah Afyon’umuza kazandýrmýþ olacaðýz. Belediyemize hem teknik hem de maddi olarak destek saðlýyoruz” diye konuþtu.

“TURÝZMÝ DAHA FAZLA CANLANDIRACAK PROJELERÝMÝZ VAR”

       Afyonkarahisar’da turizmi daha fazla canlandýracak projelerinin olduðunu kaydeden Bakan Kurum, “Bisiklet yollarýmýz var, termal turizmi daha fazla canlandýracak buraya vatandaþlarýmýz geldiði zaman buradaki istihdamý arttýracak adýmlarýmýz var. Bölgedeki cazibe merkezlerinin sayýsýný arttýracak adýmlarý hep birlikte atýyoruz. Amacýmýz güçlü Afyon için çalýþmaktýr. Gayretlerimiz bunun içindir. Allah razý olsun tüm Afyonlu hemþerilerimizden Cumhurbaþkanýmýzýn her zaman yanýnda oldular, bizleri desteklediler. Hep birlikte çalýþacaðýz. Amacýmýz daha güzel ve yaþanýlabilir bir Afyonkarahisar kazandýrmak” dedi.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu