Afyon HaberBelediyeler

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ´TAN BELEDİYEMİZE ZİYARET 

ANKARA BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANI MANSUR YAVAÞ’TAN BELEDÝYEMÝZE ZÝYARET 

ANKARA ÝLE KARDEÞ BELEDÝYE OLACAÐIZ

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere þehrimize gelen Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Mansur Yavaþ, Belediye Baþkanýmýz Burcu Köksal’ý makamýnda ziyaret etti. 

Ziyaret sýrasýnda her iki baþkan, Afyonkarahisar ve Ankara arasýnda yapýlacak ortak projeler ve iþbirlikleri hakkýnda önemli açýklamalarda bulundu.

“MANSUR BAÞKANIMIZI ROL MODEL ALIYORUM”

Polatlý Belediye Baþkaný Mürsel Yýldýzkaya’nýn da katýldýðý ziyarette Belediye Baþkanýmýz Burcu Köksal, Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Mansur Yavaþ’ýn baþarýlý bir belediye baþkaný olduðuna dikkat çekerek Mansur Yavaþ’ý kendisine ‘rol model’ aldýðýný söyledi. 
Baþkanýmýz Burcu Köksal, Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Mansur Yavaþ’ýn sadece Afyonkarahisar halký tarafýndan deðil, tüm Türkiye tarafýndan sevilen ve takdir edilen bir baþkan olduðunu vurguladý, seçim öncesi ve sonrasý kendisine verdiði desteði hatýrlattý.   
Ankara Büyükþehir Belediyesi ile önümüzdeki günlerde iþbirliði protokolü imzalayacaklarýný açýklayan Belediye Baþkanýmýz Burcu Köksal, “Ankara Büyükþehir Belediyemizle Afyonkarahisar Belediyesi olarak “Kardeþ Belediye” olacaðýz. Mansur Baþkaným sað olsun her açýdan bir aðabey olarak her zaman yanýmýzda varlýðýný bizlere hissettiriyor. Bu vesileyle ziyaretlerinden dolayý Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz Sayýn Mansur Yavaþ’a þükranlarýmý sunuyorum ” diye konuþtu. 

“BURCU BAÞKAN BÜYÜK BÝR SEÇÝM BAÞARISI ELDE ETTÝ”

Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Mansur Yavaþ ise Belediye Baþkanýmýz Burcu Köksal’a hayýrlý olsun temennilerini iletti. 
Baþkanýmýz Burcu Köksal’ýn Afyonkarahisar’da büyük bir seçim baþarýsý elde ettiðine dikkat çeken Baþkan Mansur Yavaþ; “Belediye baþkanlýðý önemli bir kurum, baþkan ise kentin annesi, babasý her þeyidir. Köprü, asfalt, kaldýrým, park her zaman yapýlabilir. Ancak insan hayatý geri getirilemez. Ankara’daki önceliðimiz insan saðlýðý, insan hayatý oldu. Seçim döneminde de hemen hemen Türkiye’deki her partiden birçok belediye baþkaný adayý da bu çalýþmalarýmýzý örnek aldý.” dedi. 
Belediyeciliðin halký mutlu etme sanatý olduðunu ve Ankara halkýnýn verdiði destekle doðru belediyecilik yaptýklarýný söyleyen Baþkan Mansur Yavaþ, Afyonkarahisar ile ortak projeler yaparak þehri güçlendireceklerini, termal turizm ve kültür turizmi gibi alanlarda iþ birliði yapacaklarýný sözlerine ekledi.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu