Afyon Haber

24 TEMMUZ BASIN BAYRAMI KUTLAMA MESAJI

24 Temmuz Basýn Bayramý dolayýsýyla bir mesaj yayýnlayan Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek; Afyonkarahisar’da ki basýn-yayýn çalýþanlarýnýn bugüne kadar olduðu gibi bundan sonraki süreçte de yapacaklarý duyarlý çalýþmalar sayesinde ilimizin her alanda baþarýlý olacaðýný söyledi.

24 TEMMUZ BASIN BAYRAMI KUTLAMA MESAJI

            Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek, 24 Temmuz Basýn Bayramý dolayýsýyla bir mesaj yayýnladý. Basýn özgürlüðünün önemine dikkati çeken Zeybek Baþkan, tüm dünyada olduðu gibi Türkiye’de de yaptýðý önemli hizmetlerle halkýn haber alma hakkýný kullanmasýný saðlayan basýnýn, insan haklarýnýn önemli güvencelerinden birini teþkil ettiðini belirtti. 

           Düþünce ve ifade özgürlüðünün en etkili aracý durumunda bulunan basýnýn çaðdaþ ve demokratik hayatýn vazgeçilmez en önemli unsurlarýndan ve olmazsa olmazlarýndan biri olduðunu kaydeden Baþkan Zeybek mesajýnda, “Günümüzde her insanýn bilgiye ulaþma, doðrularý öðrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüðünün en temel hakký. Basýn, kamu adýna gerçekleri araþtýrma, doðru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydýnlatma mesleðidir. Günümüzde hýzla geliþen kitle iletiþim araçlarý ile birlikte etkinliði her geçen gün artan basýn kuruluþlarý, haberleþme özgürlüðünün kullanýlmasýnda önemli rol oynamaktadýr” dedi. 

             Basýn özgürlüðünün önemine dikkati çeken Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek, tüm dünyada olduðu gibi Türkiye’de de yaptýðý önemli hizmetle halkýn haber alma hakkýný kullanmasýný saðlayan basýnýn, insan haklarýnýn önemli güvencelerinden birini teþkil ettiðini belirtti.Basýn çalýþanlarýnýn, meslek ilkelerine baðlý, doðru, tarafsýz, kiþilik haklarýna saygýlý habercilik anlayýþýný benimsenmeleri ve basýn meslek kurallarýnýn uygulayýcýsý olmalarý gerektiðini ifade eden Zeybek Baþkan çaðdaþ bir toplum için basýnýn güvenilirliðinin ve tarafsýzlýðýnýn büyük önem arz ettiðini söyledi.

            Baþkanýmýz Mehmet Zeybek; “Afyonkarahisar’da ki basýn-yayýn çalýþanlarýnýn bu sorumluluk bilinciyle yaptýklarý ve yapacaklarý duyarlý çalýþmalarýn ilimizin her alanda baþarýya ulaþmasýnda büyük katký saðlayacaðýna inancým tamdýr. Basýnýn demokrasinin vazgeçilmezi olduðu gerçeðini, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde yaþanan menfur darbe giriþimi sýrasýnda bir kez daha idrak etmiþtir.Demokratik hayatýmýzýn vazgeçilmez unsurlarýndan biri olan, haber alma ve yayma özgürlüðünün en etkili aracý olan basýn, demokrasinin yaþamasýný ve geliþmesini saðlayan kurumlarýn baþýnda gelmektedir. Ýfade özgürlüðü ve onun ayrýlmaz bir parçasý olan basýn özgürlüðünün öneminin bir kez daha anlaþýldýðý bugünde gazetecileri daha iyi anlayabilmek, basýn çalýþanlarýnýn ne zorluklar altýnda haber yaptýðýný bilmek ve onlara saygý duymak daha da bir anlam kazanýyor. Özgürlüklerin ilerlemesi, toplumun bilgilendirilerek bilinçlendirilmesi, vatandaþ ile devlet arasýndaki iletiþimin saðlanmasý, kamuoyu oluþturulmasý gibi önemli görev ve sorumluluklarý üstlenen basýn, bu önemli görev ve sorumluluklarý yerine getirirken meslek ilkelerini ve etiðini gözetmeli, kiþilik haklarýna ve özel hayatýn gizliliðine saygý göstermeli, doðru olmayan haberlerden kaçýnmalýdýr. Görevlerini bu anlayýþla yürüten deðerli basýn mensuplarýmýz, her türlü övgü ve takdiri hak etmektedirler.

             Demokrasinin temel taþlarýndan olan ‘Basýn Özgürlüðü ‘nün, þeffaf yönetim ilkesinin de yapý taþlarýndan olduðunu aktaran Baþkan Zeybek mesajýnýn son bölümünde, basýn-yayýn kuruluþlarýnda çalýþan tüm basýn mensuplarýnýn ‘Basýn Bayramý’ný tebrik ederek, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu